Zertifikat

Erstaudit 2018

Zertifikat gem. DIN ISO 9001:2015
Das Zertifikat ist gültig vom 18. Mai 2018 bis 17. Mai 2021
Zertifikat-Registrier-Nr.: CQ-DE-00546/01
Datum des Erstaudits: 06. April 2018
Geschäftsführer der Zertifizierungsstelle
Magdeburg ÖHMI Euro Cert

Impressum | Datenschutzerklärung